499/2004 Sb. - Zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů; ČÁST PRVNÍ, ARCHIVNICTVÍ A SPISOVÁ SLUŽBA, HLAVA I, ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Předmět úpravy

Tento zákon upravuje
a) výběr, evidenci a kategorizaci archiválií,
b) ochranu archiválií,
c) práva a povinnosti vlastníků archiválií,
d) práva a povinnosti držitelů a správců archiválií (dále jen “držitel archiválie”),
e) využívání archiválií,
f) zpracování osobních údajů pro účely archivnictví,
g) soustavu archivů,
h) práva a povinnosti zřizovatelů archivů,
i) spisovou službu,
j) působnost Ministerstva vnitra (dále jen “ministerstvo”) a dalších správních úřadů na úseku archivnictví a výkonu spisové služby,
k) správní delikty.

§ 2

Vymezení pojmů

Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) archivnictvím obor lidské činnosti zaměřený na péči o archiválie jako součásti národního kulturního dědictví a plnící funkce správní, informační, vědecké a kulturní,
b) archivem zařízení podle tohoto zákona, které slouží k ukládání archiválií a péči o ně,
c) původcem každý, z jehož činnosti dokument vznikl,
d) dokumentem každý písemný, obrazový, zvukový, elektronický nebo jiný záznam, ať již v podobě analogové či digitální, který vznikl z činnosti původce,
e) archiválií takový záznam, který byl vzhledem k době vzniku, obsahu, původu, vnějším znakům a trvalé hodnotě dané politickým, hospodářským, právním, historickým, kulturním, vědeckým nebo informačním významem vybrán ve veřejném zájmu k trvalému uchování a byl vzat do evidence archiválií; archiváliemi jsou i pečetidla, razítka a jiné hmotné předměty související s archivním fondem či s archivní sbírkou, které byly vzhledem k době vzniku, obsahu, původu, vnějším znakům a trvalé hodnotě dané politickým, hospodářským, právním, historickým, kulturním, vědeckým nebo informačním významem vybrány a vzaty do evidence,
f) výběrem archiválií posouzení hodnoty dokumentů a rozhodnutí o jejich vybrání za archiválie a zařazení do evidence archiválií,
g) archivním fondem soubor archiválií, který vznikl výběrem z dokumentů vytvořených činností určité fyzické nebo právnické osoby, organizační složky státu nebo územního samosprávného celku,
h) archivní sbírkou soubor archiválií navzájem propojených jedním nebo několika společnými znaky,
i) archivním zpracováním třídění, pořádání a inventarizace archiválií,
j) zpracováním osobních údajů jakákoliv operace nebo soustava operací, kterou archivy a správní úřady na úseku archivnictví a výkonu spisové služby systematicky provádějí s osobními údaji v rámci výběru a evidence archiválií, kategorizace archiválií, ochrany archiválií a dispozice s nimi, využívání archiválií a kontroly ve věcech archivnictví a spisové služby,
k) výkonem spisové služby zajištění odborné správy dokumentů došlých a vzešlých z činnosti původce, popřípadě z činnosti jeho právních předchůdců, zahrnující jejich řádný příjem, evidenci, rozdělování, oběh, vyřizování, vyhotovování, podepisování, odesílání, ukládání a vyřazování ve skartačním řízení, a to včetně kontroly těchto činností,
l) zaměstnancem osoba ve služebním poměru, pracovněprávním nebo jiném obdobném vztahu.

Další článek:


Webdesign a SEO Optimalizace ODEON :: mapa-webu :: RSS :: ODEON a.s. je mateřskou společností koncernu ODEON

Další činnosti koncernu ODEON: Penzion Třeboň :: Vedení účetnictví :: Internetové služby :: Pronájem skladů a kanceláří - Brno, Praha :: Ekonomické poradenství :: Třeboň a Třeboňsko :: Chaty a chalupy ::