Archivace pro podnikatelský subjekt nebo fyzickou osobu

Proč by měly podnikatelské subjekty archivovat dokumenty?
Povinnost uchovávat dokumenty pro podnikatelské subjekty vyplývá především ze zákona o účetnictví, z daňových zákonů, z předpisů o sociálním a zdravotním pojištění. Zde jsou stanoveny lhůty, po které musí podnikatelé uchovávat dokumenty, a jejich dodržování je nutné především pro případné kontroly ze strany státních orgánů a institucí. Nejde přitom jen o archiválie, ale převážně o písemnosti typu „S“.
Právní předpisy
Zákon č. 499/2004 o archivnictví a spisové službě s účinností od 1.1.2005 stanovuje povinnost uchovávat dokumenty a umožnit výběr archiválií rovněž podnikatelům zapsaným v obchodním rejstříku a zákon stanoví i okruh dokumentů vzniklých z činnosti podnikatelů zapsaných v obchodním rejstříku, kterých se tato povinnost týká.
Co nabízíme?
Naše společnost nabízí podnikatelským subjektům:
  • jednorázové převzetí dokumentů vzniklých z činnosti podnikatelského subjektu do určitého data (např. starší 4 let)
  • pravidelné periodické přebírání dokumentů (např. roční)
  • fakturace roční/měsíční
  • zpracování dokumentů, přidělení skartačních znaků a skartačních lhůt
  • zajištění archivace dokumentů typu „S“ do doby uplynutí jejich skartačních lhůt
  • skartaci dokumentů na základě skartačního povolení po uplynutí skartačních lhůt
  • zajištění archivace dokumentů typu „A“ po dobu existence podnikatelského subjektu
  • archivní servis, tj. vyhledávání dokumentů na základě vlastních požadavků podnikatelského subjektu nebo když podnikatelský subjekt vyzve k jejich předložní některý státní orgán či instituce