Archivace pro Správce konkurzních podstat

Proč právě správce konkurzní podstaty?

Také řada správců konkurzní podstaty realizuje archivaci písemností úpadce, ač jim to obchodní zákoník výslovně neukládá. Zákon č. 499/2004 Sb. však ukládá povinnost uchovávat dokumenty a umožnit výběr archiválií rovněž správci konkurzní podstaty v případě dokumentů úpadce, na kterého byl prohlášen konkurz. A bez skartačního povolení nemůže žádné písemnosti zlikvidovat, i když většinou potřebuje uvolnit prostory úpadce k prodeji nebo ukončení pronájmu. Také zákon č. 499/2004 Sb. ukládá povinnost uchovávat dokumenty a umožnit výběr archiválií rovněž správci konkurzní podstaty v případě dokumentů původce, na kterého byl prohlášen konkurz. Zákon o konkurzu a vyrovnání pak na problém správce konkurzní podstaty s archivací dokumentů úpadce pamatuje tím, že náklady na péči o spisovnu a archiv úpadce zahrnuje do náhrady hotových výdajů, čímž zákon umožňuje správci zabezpečit dokumenty úpadce nehledě na bonitu konkurzu.

Co nabízíme?

Naše společnost nabízí správcům konkurzní podstaty:

  • odvoz všech dokumentů vzniklých z činnosti úpadce
  • zpracování dokumentů, přidělení skartačních znaků a skartačních lhůt
  • zajištění archivace dokumentů typu „S“ do doby uplynutí jejich skartačních lhůt
  • skartaci dokumentů po uplynutí skartačních lhůt
  • po ukončení konkurzu předání archiválií příslušnému státnímu archivu
  • archivní servis, tj. vyhledávání dokumentů na základě požadavků státních orgánů a institucí, popř. bývalých zaměstnanců