Ukládání dokumentů – archivace dokumentů

Uložíme Vaše dokumenty k archivaci, zajistíme pro Vás:

  • zpracování dokumentů dle skartačních znaků, tvorba skartačního plánu
  • podrobný soupis dokumentů k archivaci
  • archivaci a dlouhodobé uložení dokumentů v našich specificky vybavených prostorách a to včetně archivace účetních dokladů, mzdových listů
  • v případě dokumentů typu A v případě ukončení činnosti společnosti jejich předání místně příslušnému státnímu archivu
  • sledování a ohlídání skartačních lhůt Vašich dokumentů
  • archivní servis, tj. vyhledávací službu ve Vašich uložených dokumentech a předání nebo zaslání jejich originálů či kopií na základě zápůjčního listu, Prvních 6 požadavku za rok je zdarma.
  • skartaci dokumentů po uplynutí doby archivace