Příloha č. 1 k zákonu č. 499/2004 Sb.

Dokumenty vzniklé z činnosti obchodních společností, družstev s výjimkou družstev bytových a notářů, které jsou tito za podmínek stanovených tímto zákonem povinni uchovávat a umožnit z nich výběr archiválií

I. Dokumenty vzniklé z činnosti obchodních společností a družstev s výjimkou družstev bytových
II.
1. Dokumenty o vzniku, přeměně a zániku původce
a) zakladatelské dokumenty,
b) statuty, stanovy, jednací řády, organizační řády a schémata,
c) dokumenty o přeměnách právnických osob,
d) dokumentace o zrušení a zániku.

2. Dokumenty o řízení původce
a) protokoly a zápisy z jednání statutárního orgánu a dozorčího orgánu, zprávy dozorčího orgánu, zápisy z valných hromad s přílohami,
b) výroční zprávy,
c) zprávy o auditu.

3. Dokumenty o majetku původce
a) mimořádné inventarizace majetku při vzniku, dělení nebo likvidaci obchodních společností a družstev s výjimkou družstev bytových,
b) smlouvy o převodu vlastnického práva k nemovitostem a listiny osvědčující přechod vlastnického práva k nemovitostem,
c) dokumentace zápisu a certifikace ochranných známek.

4. Finanční dokumenty
účetní závěrky.

5. Dokumenty vztahující se k předmětu podnikání původce
a) podnikatelské záměry, vývojové studie,
b) dokumentace výrobků (finální výkresy sestavení či sestav, prospekty, katalogy, vzorkovnice).
II. Dokumenty vzniklé z činnosti notářů

1. Vlastní dokumenty
notářské zápisy.

2. Knihy, rejstříky a ostatní evidenční pomůcky podle kancelářského řádu Notářské komory České republiky
a) seznam závětí,
b) seznam listin o správě dědictví,
c) rejstřík vedený zejména pro zápis žádostí o
1. úkony v notářské činnosti podle § 2 notářského řádu (s výjimkou legalizace a vidimace podle § 73 a 74 notářského řádu),
2. právní pomoc poskytovanou notářem v rámci další činnosti podle § 3 odst. 1 notářského řádu,
3. úkony další činnosti notáře podle § 3 odst. 2 a 3 notářského řádu, pokud nejsou zapisovány do jiného rejstříku vedeného notářem,
d) rejstřík evidence dědických spisů, které příslušný soud předložil notáři jako soudnímu komisaři k vyřízení a provedení úkonů v dědickém řízení,
e) kniha notářských úschov,
f) kniha protestů.

Další článek: