Změny od 1.1.2014 při rušení společnosti

Postup při projednávání zabezpečení dokumentů zanikajícího původce – od 1. 1. 2014

Při rušení obchodní společnosti nebo družstva či jiného původce zapsaného v obchodním rejstříku se od 1. 1. 2014 postupuje podle §3043, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, kde je stanoveno, že: „ Bylo-li přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona rozhodnuto o zrušení nebo přeměně právnické osoby, postupuje se podle dosavadních právních předpisů, nerozhodne-li příslušný orgán právnické osoby do tří měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, že se uplatní postup podle tohoto zákona. Ustanovení tohoto zákona na ochranu věřitelů se použijí i na případy, kdy bylo rozhodnutí o zrušení nebo přeměně právnické osoby přijato přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona nebylo ještě zapsáno do veřejného rejstříku.“ a dle § 779, odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích): „Bylo-li přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona učiněno právní jednání vedoucí k rozhodnutí orgánu obchodní korporace, dokončí se takto zahájený proces podle dosavadních právních předpisů.“

a dle § 11, odst. 1 a 2 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů:

„Výběr archiválií mimo skartační řízení
§ 11
(1) Výběr archiválií mimo skartační řízení provádí příslušný archiv z dokumentů
a) soukromoprávního původce,
b) původce uvedeného v § 7 odst. 1, které neprošly skartačním řízením,
c) nabídnutých vlastníkem České republice nebo jinému zřizovateli veřejného archivu darem, ke koupi nebo do úschovy,
d) České republiky, které připadlo vlastnictví k nim odúmrtí,
e) nalezených.
(2) Výběr archiválií mimo skartační řízení prováděný podle odstavce 1 písm. a) a c) se zahajuje na žádost původce nebo vlastníka dokumentů. Na základě žádosti dohodne původce nebo vlastník dokumentů s příslušným archivem termíny, v nichž bude výběr archiválií mimo skartační řízení proveden; v případě zrušení původce, jeho vstupu do likvidace nebo při
prohlášení konkurzu na původce požádá původce o výběr archiválií mimo skartační řízení neprodleně. Příslušný archiv si před provedením výběru archiválií mimo skartační řízení může od původce nebo vlastníka dokumentů vyžádat seznam dokumentů navržených pro výběr archiválií s uvedením doby jejich vzniku.
Jsou-li do výběru archiválií mimo skartační řízení zařazeny rovněž dokumenty vzniklé z činnosti původce, jehož je zpracovatel skartačního návrhu, který je původcem podle odstavce 1 písm. a), právním nástupcem, uvedou se tyto dokumenty s označením původce v seznamu
samostatně; obdobně se postupuje, jsou-li do výběru archiválií zařazovány dokumenty podle odstavce 1 písm. c).“.

Z výše citovaného vyplývá, že právnické osoby, k jejichž vstupu do likvidace nebo insolvenčního řízení a k procesu rušení (např. organizační složky) došlo do 31. 12. 2013 nadále předkládají pro výmaz z obchodního rejstříku příslušnému soudu potvrzení o projednání zabezpečení dokumentů zanikající společnosti s příslušným státním archivem dle sídla společnosti, tak jak bylo uvedeno v § 75a, odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Dokumenty, které budou vybrány archivem za archiválie ukládá likvidátor v příslušném státním archivu (viz §12, odst. 3 a §15, odst. 1 zákona č. 499/2004 Sb.). Vybrané archiválie jsou dokumenty s trvalou hodnotou, které nesmí být nikdy zničeny a jsou vedeny v celostátní evidenci Národního archivního dědictví. Dokumenty, které nebudou vybrány za archiválie, může likvidátor uložit na dobu stanovenou skartačními lhůtami v komerční spisovně za úplatu nebo u sebe nebo u společníka společnosti, v ustaveném společenství nebo ve společnosti (na základě uzavřené smlouvy), která bude případně v činnosti pokračovat nebo je mateřskou, sesterskou nebo dceřinou společností. Přesnou adresu uvede v žádosti o projednání zabezpečení dokumentů. Pokud má likvidátor k dispozici pouze dokumenty, které by sice měly být vybrány za archiválie (viz příloha č. 1 k výše citovanému zákonu), ale jsou zároveň založeny v rejstříkovém spisu a ve sbírce listin vedených u Městského soudu v Praze, popíše tuto skutečnost v žádosti o projednání zabezpečení dokumentů. Státní archiv takové dokumenty za archiválie nevybírá. Likvidátor je do státního archivu nepředává a v žádosti uvede adresu, na které je uloží na dobu stanovenou skartačními lhůtami. Pokud likvidátor nemá k dispozici jiné dokumenty než ty, které vznikly jeho činností v průběhu likvidace, popíše tuto skutečnost v žádosti o projednání zabezpečení dokumentů a uvede přesnou adresu, kde dokumenty uloží na dobu stanovenou skartačními lhůtami.

Právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku, které vstupují do likvidace, insolvenčního řízení nebo rušení po 1. 1. 2014 žádají neprodleně, v souladu s § 11, zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (viz výše) o výběr archiválií mimo skartační řízení. Pro výmaz právnické osoby z obchodního rejstříku soudu potvrzení o projednání zabezpečení dokumentů nepředkládají.

Další článek: