Archivace při likvidaci firmy

Proč právě likvidátor firmy?

Zpracování, archivace a skartace dokumentů je nutností v případě ukončení činnosti firmy. Likvidace společnosti nemůže být ukončena a společnost nebude vymazána z obchodního rejstříku, pokud likvidátor nepředloží rejstříkovému soudu potvrzení územně příslušného státního oblastního archivu, že s ním bylo projednáno zabezpečení archivu a dokumentů zanikající společnosti (§75a obchodního zákoníku). Také zákon č. 499/2004 Sb. ukládá povinnost uchovávat dokumenty a umožnit výběr archiválií rovněž likvidátorům v případě dokumentů původce, který je v likvidaci.

Od 1.1.2014 došlo v zákoně ke změnám, které se týkají projednání zabezpečení dokumentů likvidované společnosti. Nyní právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku, které vstupují do likvidace, insolvenčního řízení nebo rušení po 1. 1. 2014 žádají o výběr archiválií mimo skartační řízení. Pro výmaz právnické osoby z obchodního rejstříku soudu potvrzení o projednání zabezpečení dokumentů nepředkládají. V ostatních případech je postup neměnný. Změny od 1.1.2014

Co nabízíme?

Naše společnost nabízí likvidátorům:

  • převzetí všech dokumentů vzniklých z činnosti likvidované společnosti
  • zpracování dokumentů, přidělení skartačních znaků a skartačních lhůt
  • zajištění potvrzení příslušného státního archivu pro rejstříkový soud jako přílohu k návrh na výmaz společnosti z obchodního rejstříku
  • předání archiválií příslušnému státnímu archivu
  • zajištění archivace dokumentů typu „S“ do doby uplynutí jejich skartačních lhůt
  • skartaci dokumentů po uplynutí skartačních lhůt
  • archivní servis, tj. vyhledávání dokumentů na základě požadavků státních orgánů a institucí, popř. bývalých zaměstnanců (potvrzení pro správu sociálního zabezpečení)